Tagged: How PHP Function Return Mualtiple values

PHP Tips : How PHP Function Return Mualtiple values

PHP Tips : How PHP Function Return Mualtiple values โดยปกติการเขียนฟังก์ชันทั่วๆไป ฟังก์ชันจะสามารถ return ค่าออกมาได้ 1 ค่า แต่ทว่าหากเราต้องการจะเอาฟังก์ชันไปคำนวน แล้วตอบกลับค่าให้ได้มากกว่า 1 ค่า เราทำได้ดังนี้ครับ หลักการ เราสามารถใช้ return array ( value1, value2, …) แทนได้ครับ ดังตัวอย่าง สร้างฟังก์ชันคำนวนตัวเลข แล้วตอบกลับค่าผลรวม พร้อมกับบอกว่ามีค่า “สูง”...