Tagged: open url onclick button

Android : How to open URL when onclick Button

โดยปกติในแอปปลิเคชัน เราจะมีปุ่มต่างๆเพื่อให้จัดกลุ่มการให้บริการง่ายต่อการเข้าไปใช้งาน และแน่นอนเราจะมีปุ่ม (Button) ที่จะส่งไปยังลิงค์ต่างๆบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์อ้างอิงต่างๆ การจัดการให้ปุ่ม (Button) ที่เราสร้างขึ้นเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์มีขั้นตอนดังนี้ 1. Create Button in Layout (XML) ตัวอย่าง สร้างปุ่มขึ้นมา 1 ปุ่ม ตั้งชื่อว่า buttonOpenUrl ดังนี้ <Button android:id=”@+id/buttonOpenUrl” android:layout_width=”wrap_content” android:layout_height=”wrap_content” android:text=”goto URL” android:textColor=”@color/White” android:textSize=”18sp” /> 2. Set...