Tagged: Programming

PHP Tips : How PHP Function Return Mualtiple values

PHP Tips : How PHP Function Return Mualtiple values โดยปกติการเขียนฟังก์ชันทั่วๆไป ฟังก์ชันจะสามารถ return ค่าออกมาได้ 1 ค่า แต่ทว่าหากเราต้องการจะเอาฟังก์ชันไปคำนวน แล้วตอบกลับค่าให้ได้มากกว่า 1 ค่า เราทำได้ดังนี้ครับ หลักการ เราสามารถใช้ return array ( value1, value2, …) แทนได้ครับ ดังตัวอย่าง สร้างฟังก์ชันคำนวนตัวเลข แล้วตอบกลับค่าผลรวม พร้อมกับบอกว่ามีค่า “สูง”...

Delphi Tips: ใช้งาน MS-Word ใน Delphi

Delphi Tips: ใช้งาน MS-Word ใน Delphi การใช้งาน MS-Word ในเดลไฟสามารถใช้งานได้โดยผ่าน OLE ซึ่งมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้ 1. ประกาศตัวแปรให้มีชนิดข้อมูลเป็น ‘variant’ 2. ใช้ฟังก์ชั่น?CreateOLEObject?ในการกำหนด Server (unit: ComObj) 3. ใช้งานโดยใช้ฟังก์ชั่น หรือกำหนดค่าให้กับพร็อพเพอร์ตี้ ตามความต้องการ เช่น เพิ่มข้อความ 4. Free the server?ด้วยคำสั่ง UnAssigned ในการเพิ่มข้อความเข้าไปในเอกสารจะใช้คำสั่ง Insert ตามตัวอย่าง uses...