Tagged: query file exists from uri

Android : How to check File Exists in MediaStore via URI

อีกวิธีการในการตรวจสอบไฟล์หากว่าเรามีไฟล์ในรูปแบบ URI (content://…) เราสามารถใช้ URI มาค้นหาว่ามีไฟล์ตาม URI นี้จริงหรือไม่ โดยในตัวอย่างเป็นฟังก์ชันที่ส่งค่า content uri เข้ามาแล้วตอบกลับด้วยผลลัพธ์ตรรกะ (Boolean) ดังนี้ จากตัวอย่างใช้การค้นหาจาก input uri (in_imguri) แล้วจะได้ filePath ถ้ามีอยู่จริงก็จะตอบกลับด้วย Boolean true; Related posts: Android : How to query file name from MediaStore...