Tagged: speed up compile

Android : Speeding up Gradle builds

ในการคอมไพล์โปรเจ็ค android หากว่าโปรเจ็คขนาดใหญ่ก็จะใช้เวลาในการคอมไพล์แต่ละครั้งนานขึ้น ซึ่งวันนี้เรามีเทคนิคเล็กน้อยมาปรับแต่ง android studio environment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวณผลให้เร็วยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมแทน วันนี้เราจะทำการ set environment ให้กับ Gradle โดยทำการสร้างไฟล์ gradle.properties โดยทำการกำหนดค่าตัวแปรดังนี้ org.gradle.parallel=true เปิดโหมดการ Built Module พร้อมๆกัน org.gradle.daemon=true เปิดการทำงานแบบ Background process org.gradle.jvmargs=-Xms256m -Xmx2048m กำหนดค่าหน่วยความจำให้กับ Java Virtual Machine โดยเริ่มที่ 256m...