Android Studio : How to setup display in scrollview

การแสดงผลในแอปปลิเคชันแอนดรอยล์ หากเรามีข้อมูลที่จะแสดงผลเกินหน้าจอ เราจำเป็นต้องให้แอนดรอยล์แสดงผลแบบ scrollbar ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนไปทางด้านข้าง หรือเลื่อนลงมาด้านล่าง

วิธีการคือ ใน layout resource file xml เราใช้ tag scrollview ครอบตรงส่วนที่ต้องการให้มีการเลื่อนดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังตัวอย่าง

<ScrollView xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”fill_parent” >

</ScrollView>

เพียงเท่านี้แอปปลิเคชันของเราก็สามารถแสดงผลแบบ scrollbar ได้แล้ว

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *