Author: jakky

Delphi Tutorials: Delphi กับฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลกับความสามารถของเดลไฟ ฐานข้อมูล เป็นที่รวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในรูปตารางซึ่งประกอบด้วยฟิลด์ (Field) และเรคคอร์ด (Record) ฟิลด์ คือหัวข้อของข้อมูลที่จัดกลุ่มอยู่ในตาราง เช่น ชื่อ อายุ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ถ้าเราใส่ข้อมูลต่างๆ จนครบทุกฟิลด์ในตารางแล้ว เราก็จะได้เรคคอร์ดขึ้นมา หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ฟิลด์และเรคคอร์ด ก็คือ คอลัมน์ และแถวของตารางนั่นเอง งานด้านฐานข้อมูล เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพื้นที่เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล (ตาราง) และมีระบบในการจัดการกับข้อมูลเหล่านั้น โดยที่ฐานข้อมูลหนึ่งๆ อาจประกอบไปด้วยตารางหลายๆ ตาราง หรืออาจจะมีตารางเดียวก็ได้ Delphi เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแอพพลิเคชันฐานข้อมูลตัวหนึ่ง โดยมีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้การสร้างแอพพลิเคชันฐานข้อมูลลดความซับซ้อนลง...

Delphi Tips: ใช้งาน MS-Word ใน Delphi

Delphi Tips: ใช้งาน MS-Word ใน Delphi การใช้งาน MS-Word ในเดลไฟสามารถใช้งานได้โดยผ่าน OLE ซึ่งมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้ 1. ประกาศตัวแปรให้มีชนิดข้อมูลเป็น ‘variant’ 2. ใช้ฟังก์ชั่น?CreateOLEObject?ในการกำหนด Server (unit: ComObj) 3. ใช้งานโดยใช้ฟังก์ชั่น หรือกำหนดค่าให้กับพร็อพเพอร์ตี้ ตามความต้องการ เช่น เพิ่มข้อความ 4. Free the server?ด้วยคำสั่ง UnAssigned ในการเพิ่มข้อความเข้าไปในเอกสารจะใช้คำสั่ง Insert ตามตัวอย่าง uses...