Tagged: android scrollview

Android Studio : How to setup display in scrollview

การแสดงผลในแอปปลิเคชันแอนดรอยล์ หากเรามีข้อมูลที่จะแสดงผลเกินหน้าจอ เราจำเป็นต้องให้แอนดรอยล์แสดงผลแบบ scrollbar ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนไปทางด้านข้าง หรือเลื่อนลงมาด้านล่าง วิธีการคือ ใน layout resource file xml เราใช้ tag scrollview ครอบตรงส่วนที่ต้องการให้มีการเลื่อนดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังตัวอย่าง <ScrollView xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” android:layout_width=”fill_parent” android:layout_height=”fill_parent” > … … </ScrollView> เพียงเท่านี้แอปปลิเคชันของเราก็สามารถแสดงผลแบบ scrollbar ได้แล้ว Related posts: Android Studio : How...