Tagged: case select

SQL Tips : Select data with ” Case When “

ในการจัดทำรายงานจากข้อมูลในตาราง บางครั้งเราต้องการที่จะเปลี่ยนมุมมองในการนำเสนอข้อมูลจากแนวตั้งรายบรรทัดให้เปลี่ยนเป็นแนวนอน หรือบางทีเราต้องการแปลงข้อมูลด้วยเงื่อนไข เช่น ถ้าข้อมูล > 0 ให้แสดงค่านั้น นอกนั้นให้แสดงค่าเป็น 0 เป็นต้น ซึ่งใน MySQL, Oracle , SQL Servers หรือ SQL Statement ทั่วไปจะมีฟังก์ชันพื้นฐานให้ใช้นั่นคือ Case … When เป็นการแสดงข้อมูลโดยผูกเงื่อนไขเข้าไป ซึ่งมีรูปแบบการเรียกใช้ดังนี้ ( CASE WHEN < Condition > THEN <...