Tagged: get string

mySQL : how to find and get string in 1 query

วันนี้เราจะมารู้จักฟังก์ชันใน mysql query เพื่อใช้ในการค้นหาข้อความ หรือ คำ ในฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งมีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องคือ instr() ฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาตำแหน่งเร่ิมต้นของตัวอักษร ,คำ, หรือประโยคที่เราสนใจ ซึ่งมีรูปแบบการเรียกใช้ดังนี้ instr(Source String, Search String) Source String = ประโยคหรือข้อความตั้งต้นที่เราจะใช้ในการค้นหา Search String = คำหรือข้อความที่เราต้องการค้นหา 2. substr() ฟังก์ชันที่ใช้ในการตัดคำ หรือข้อความออกมาจาก String substr(Source String, index...