Tagged: jsonUtil

Android : How to use JsonUtil get infomation from server

สำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีการดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีหลายแนวทาง ไม่ว่าจะใช้ HttpConnect, JsonUtil, XML, etc. วันนี้มาแนะนำหนึ่งในทางเลือกคือ JsonUtil โดยแนวทางจะมีสองฝั่งต้องส่งและรับข้อมูลให้สัมพันธ์กัน ดังตัวอย่าง 1. ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เราก็ต้องตัดข้อมูลที่จะส่งพร้อมกับระบุหัวข้อของข้อมูล เช่น เราต้องการส่งข้อมูล ชื่อ(name), นามสกุล(lname), อายุ(age) โดย query มาจากฐานข้อมูลในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เราจะเตรียมโค้ดดังนี้ 1.1 query code $query=”select name,lname,age from tbl_account” ; 1.2 convert to json...