Tagged: mysql join

MySQL Tips : Query with Join , Left Join , Right Join

ในการเรียกดูข้อมูลย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า เราจะต้องมีการเชื่อมตารางข้อมูลตั้งแต่ 2 ตารางขึ้นไปเพื่อดูความสัมพันธ์ของข้อมูล เพราะฉะนั้นการเรียกดูข้อมูลระหว่าง 2 ตารางใดๆเราจะเรียกใช้ sql statment “JOIN” ซึ่งมีทั้ง “LEFT JOIN”, “RIGHT JOIN” หรือ “JOIN” ปกติ โดยแต่ละระบบฐานข้อมูล การเรียกใช้ JOIN ทั้ง 3 แบบอาจแตกต่างกันได้ เช่น บนระบบฐานข้อมูล Oracle การใช้ LEFT JOIN จะใช้สัญลักษณ์ (+) แทน เป็นต้น...