Tagged: System Services

Server Tips : How to setup vsftpd server

Server Tips : How to setup vsftpd server วันนี้ผมมาแนะนำ tips เล็กๆในการติดตั้ง FTP Server ด้วย vsftpd program โดยปกติเมื่อเราดาว์นโหลดโปรแกรม vsftpd มาติดตั้งแล้ว เมื่อเปิดใช้งาน vsftp Server จะให้บริการเฉพาะ anonymous (คนผ่านไปมา ไม่มี username ในระบบ) โดยทั่วไปจุดประสงค์ของการตั้ง FTP Server ก็เพื่อต้องการให้ users ภายในเข้ามาใช้ได้ ดังนั้นเราจะต้องทำการปรับแต่ง...

FTP Server Tips : How to setup vsftpd server

FTP Server Tips : How to setup vsftpd server วันนี้ผมมาแนะนำ tips เล็กๆในการติดตั้ง FTP Server ด้วย vsftpd program โดยปกติเมื่อเราดาว์นโหลดโปรแกรม vsftpd มาติดตั้งแล้ว เมื่อเปิดใช้งาน vsftp?Server จะให้บริการเฉพาะ anonymous (คนผ่านไปมา ไม่มี username ในระบบ) โดยทั่วไปจุดประสงค์ของการตั้ง FTP Server ก็เพื่อต้องการให้ users ภายในเข้ามาใช้ได้...

NTP Example : NTP Server Configuration sample1

NTP Example : NTP Server Configuration sample1 จาก log ใน blog พบว่ามีผู้สนใจบทความเกี่ยวกับการให้บริการเทียบเวลา (NTP Service) วันนี้จึงขอเข้ามายกตัวอย่างการปรับแต่ง NTP Server เพื่อเปิดให้บริการเทียบเวลากันครับ Example 1 :  โจทย์กำหนดว่า ต้องการติดตั้ง NTP Server ในองค์กรในระดับ Stratum 2 โดยรับบริการเทียบเวลาจากหน่วยงานภายนอก 2 แหล่งคือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ กรมอุทกศาสตร์...

SSH Tips : Remote to Server without password via ssh

SSH Tips : Remote to Server without password via ssh สำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของการรีโมทเข้าเซิร์ฟเวอร์ โดยที่เราไม่ต้องใส่รหัสผ่านครับ โดยใช้โปรแกรม ssh ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ด้วย Secure Protocol ทำให้ป้องกันการดักรหัสผ่านระหว่างเดินทางบนเน็ตเวิร์กได้อีกด้วย แต่ในบทความนี้ที่จะแนะนำในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน เพราะบางครั้งเราอาจจะเขียนสคริปต์ในการรีโมทไปจัดการเซิร์ฟเวอร์หลายๆเครื่องเช่น monitoring, administration, etc ดังนั้น บทความนี้จะเป็นประโยชน์แน่นอนครับ เริ่มต้นโจทย์กำหนดให้มีเครื่อง host-A : 10.3.0.11  , host-B : 10.3.0.12  โดยให้เครื่อง USR1...

NIS/NIS+ Error : .rpcinfo: can’t contact portmapper: RPC: Remote system error – Connection refused

NIS/NIS+ Error : .rpcinfo: can’t contact portmapper: RPC: Remote system error – Connection refused NIS/NIS+ โปรแกรม ypbind จะทำงานกับ RPC Program ซึ่งจำเป็นต้องใช้โปรแกรม portmap ในการแมบหมายเลขพอร์ตเข้ากับหมายเลข RPC Program ดังนั้นหากโปรแกรม portmap ไม่ได้ทำงานอยู่ เมื่อเรียกการทำงานของ ypbind จะมีข้อความผิดพลาดว่า “can’t contact portmapper:...

NIS/NIS+ Error : .YPBINDPROC_DOMAIN: Domain not bound

NIS/NIS+ Error : .YPBINDPROC_DOMAIN: Domain not bound สำหรับปัญหานี้สาเหตุหลักๆคือ การที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ NIS/NIS+ Server ได้ ซึ่งจะแสดงข้อความผิดพลาดว่า “YPBINDPROC_DOMAIN: Domain not bound” ดังแสดงตัวอย่างในรูป ซึ่งการที่เชื่อมต่อกับ NIS/NIS+ Server ไม่ได้มีหลายสาเหตุย่อยๆ โดยให้ลองตรวจสอบเบื้องต้นดังนี้ 1. ปัญหาเรื่องเน็ตเวิร์ก  เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กเรียบร้อยหรือยัง สามารถ ping เครื่อง NIS Server ได้มั้ย (ถ้าไม่ได้ก็ต้องดูว่าเซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการอยู่หรือเปล่า ถ้าเปิดอยู่ก็ต้องติดต่อ...