MySQL : Alter Table Add , Change , Drop Column

สำหรับฐานข้อมูล MySQL ก็มีวิธีการจัดการกับ Column ในตารางที่เราสร้างขึ้นมาด้วยเช่นกัน ไม่ต้องลบสร้างตารางใหม่

ไม่ว่าจะเป็นการ เพิ่มคอลัมน์ (Add Column), เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ (Rename Column), หรือ ลบคอลัมน์ (Drop, Delete Column)
เราเรียกใช้คำสั่งบรรทัดเดียวดังนี้

1. Add Column มีรูปแบบการเรียกใช้ดังนี้

ALTER TABLE  <tab_name> ADD ( <new column> datatype );

ตัวอย่าง เพิ่มคอลัมธ์ใหม่ชื่อ newcol varchar(10)

alter table testtab add (newcol varchar(10) not null);

2. Rename Column มีรูปแบบการเรียกใช้ดังนี้

ALTER TABLE <tab_name> CHANGE <old column> <new column> <new datatype> ;

ตัวอย่าง เปลี่ยนชื่อคอลัมธ์ จาก newcol เป็น new2col แล้วเปลี่ยน datatype ให้เป็น datetime

alter table testtab change newcol new2col datetime not null;

3. Drop/Delete Column มีรูปแบบการเรียกใช้ดังนี้

ALTER TABLE <tab_name> DROP <column> ;

ตัวอย่าง สุดท้าย ลบคอลัมธ์ new2col ออก

alter table testtab drop new2col;

SQL Statement เดียวก็จัดการ Column ได้ทั้ง ADD , DELETE , RENAME

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *