Oracle Tips : Amazing Oracle Date Function Part#2

Oracle Tips : Amazing Oracle Date Function Part#2

สวัสดีครับมาต่อตอนที่ 2 กับ Oracle Date Function กันครับ สำหรับฟังก์ชันที่จะแนะนำคือ

4. NEXT_DAY Function

ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ใช้สำหรับการหาวันที่ของวันพรุ่งนี้เฉยๆครับ แต่เป็นฟังก์ชันสำหรับการหาวันที่ในอนาคต
ไม่เกิน 7 วัน Sunday – SATURDAY เท่านั้นเอง โดยมีรูปแบบดังนี้

NEXT_DAY(<date>, <day of week such SUN, MON, ?, SAT> )
SQL> select next_day(sysdate,’MON’) NEXT_MON,
next_day(sysdate,’WED’) NEXT_WED  from dual;
NEXT_MON          NEXT_WED
——————-     ——————–
20-JUL-2009    22-JUL-2009

 

5. TRUNC Function

ฟังก์ชันนี้จะว่าไปก็ไม่ใช่ฟังก์ชันเกี่ยวกับ Date ซะทีเดียว แต่เอามาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้ โดยฟังก์ชันนี้
เราจะใช้ในการ reset ค่าวัน/เวลาให้กับเป็นค่าเริ่มต้น เช่น เวลาแรกของวัน, วันแรกของเดือน, เดือนแรกของปี เป็นต้น
โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

TRUNC( <date_time>)
SQL> select sysdate,trunc(sysdate) FIRST_TIME,
 2       trunc(sysdate,’MON’) FIRST_DAY,
 3       trunc(sysdate,’YYYY’) FIRST_MONTH,
 4       trunc(sysdate,’HH’) FIRST_MIN,
 5       trunc(sysdate,’MI’) FIRST_SEC
 6   from dual;SYSDATE                    FIRST_TIME                  FIRST_DAY
——————–        ——————————     ——————–
FIRST_MONTH          FIRST_MIN                   FIRST_SEC
——————–          —————————-    ——————–

18-JUL-2009 02:02:51   18-JUL-2009 00:00:00    01-JUL-2009 00:00:00

01-JAN-2009 00:00:00   18-JUL-2009 02:00:00   18-JUL-2009 02:02:00

 

6. MONTHS_BETWEEN Function

ฟังก์ชันนี้เราใช้สำหรับหาจำนวนเดือนระหว่างวันที่ 2 วันครับ ช่วยประหยัดเวลาในการเอาวันที่มาลบกันแล้วมาคำนวนแปลงให้เป็นจำนวนเต็มได้ดีทีเดียว มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

MONTHS_BETWEEN( <lastest_date>, <earliest_date>)
SQL> SELECT MONTHS_BETWEEN(SYSDATE-365, SYSDATE+365) FROM dual;

MONTHS_BETWEEN(SYSDATE-365,SYSDATE+365)
—————————————
-24

SQL> SELECT MONTHS_BETWEEN(SYSDATE+365, SYSDATE-365) FROM dual;

MONTHS_BETWEEN(SYSDATE+365,SYSDATE-365)
—————————————
 24

จากตัวอย่างหากเราระบุวันตั้งต้นน้อยกว่าวันเปรียบเทียบก็จะทำให้ได้ค่าลบออกมานั่นเองครับ
ถ้าเรารู้ว่ามีฟังก์ชันสะดวกแบบนี้ก็จะได้ไม่ต้องเขียนฟังก์ชันคำนวนเองอีกแล้วครับ
อ่ะ…แต่ยังไม่หมดเรื่อง DATE Function ครับ ยังมีต่ออีก 1 ตอน พบกันพรุ่งนี้ครับ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *